• Ansvarig för kameraövervakningen är Niam VII Stationsfastigheter Väsby AB
 • Personauppgiftsbiträde är: Rapid säkerhet; vaktenvasbycentrum@rapidsakerhet.se
 • Kontaktuppgifter till Väsby Centrum är info@vasbycentrum.se
 • Syftet med kamerabevakningen är primärt som ett brottsförebyggande medel men också för att öka tryggheten i centrum och utreda brott.
 • Bildmaterialet hanteras strikt konfidentiellt.
 • Bildmaterialet finns tillgängligt i 30 dagar för polisen att kunna ta del av för att klara upp brott.
 • Efter 30 dagar raderas allt bildmaterial per automatik.
 • Personer som har tillgång till uppgifterna är strikt begränsat och lösenordsskyddat. Polisen får på begäran ta del av material relaterat till brott de utreder. Kontroll av inspelning sker endast vid behov i enlighet med syftet.
 • Inget bildmaterial kommer att överföras till tredje land.
 • Inget bildmaterial kommer användas för automatiserat beslutsfattande.
 • För klagomål, kontakta Datainspektionen om ni anser att vi bryter mot lagar, regler eller avtal.
 • Har ni några frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta centrumledningen. Vi nås på e-post: info@vasbycentrum.se