Integritetspolicy
Information om personuppgiftsbehandling

1. INLEDNING OCH KONTAKTINFORMATION
1.1 Nedan beskriver vi hur vi på Väsby Centrum behandlar dina personuppgifter när du som kund/besökare använder vår kundapp och webbplats. Din integritet är viktig för oss och vi uppmuntrar dig därför att läsa igenom denna text noggrant för att veta mer om vår behandling.

1.2 Väsby Centrum (organisationsnummer 556829-3152) är personuppgiftsansvarig och ansvarar därmed för den personuppgiftsbehandling som utförs av köpcentrumet eller för dess räkning. Om du har några frågor om denna behandling får du gärna kontakta oss via följande kontaktuppgifter: info@vasbycentrum.se

2. VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI OM DIG?
2.1 När du besöker vår webbplats behandlar vi uppgifter om din aktivitet på vår webbplats (t.ex. vilka sidor du besöker och vilka funktioner du använder) och din IP-adress; denna information inhämtar vi via cookies. På vår webbplats finns även verktyg som möjliggör annonsering på andra webbplatser/tjänster. Ett sådant exempel är en så kallad Facebook Pixel. Denna tillåter oss att visa marknadsföring på Facebook för de personer som har besökt vår webbplats (detta sker genom att IP-adresserna matchas). I vår Information om cookies berättar vi mer om de cookies och liknande teknologier som finns på vår webbplats.

2.2 Även när du använder vår app behandlar vi uppgifter. Vi behandlar då uppgifter om den enhet du använder när du använder appen (t.ex. device-ID). Vi behandlar dock inte några andra personuppgifter som t.ex. mail eller namn (appen kräver inte någon inloggning, användarkonto eller liknande).

2.3 Vi behandlar även uppgifter om dig som du har lämnat till oss i samband med kontakt med vår informationsmail info@vasbycentrum.se eller vår underhållsservice. Det kan bl.a. röra sig om synpunkter eller klagomål som du kan ha.

2.4 Vi kan också samla in information från offentliga register/databaser, exempelvis adress, i syfte att göra riktade utskick (t.ex. göra reklamutskick om köpcentrumet till dig och andra personer som bor i närheten av det).

2.5 Vi behandlar även dina personuppgifter i form av bildmaterial genom den kameraövervakning som sker i våra köpcentrum vilket vi berättar mer om i vår Policy om kameraövervakning.

3. FÖR VILKA ÄNDAMÅL BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
3.1 Vi använder de uppgifter som beskrivs ovan för följande ändamål:

• För att få fram statistik över din användning av vår webbplats i syfte att förbättra och utveckla webbplatsen och funktioner på webbplatsen samt ta fram nya funktioner och tjänster (i regel sker detta genom användning av anonyma uppgifter);

• För att skicka marknadsföring via post (om vi köper adresser eller hämtar dessa från offentliga register) eller visa marknadsföring i sociala medier, som t.ex. Facebook eller i vår app;

• För att tillhandahålla vår app där du kan se erbjudanden, vad som händer i centrumet, kontaktuppgifter till oss, m.m. I appen kan vi även skicka push-notiser med information under förutsättning att du tillåtit det i dina telefoninställningar;

• För att samla in information om vad du tycker om vårt centrum genom att tillhandahålla frågeformulär i vår app där du kan lämna synpunkter på centrumet eller genom att genomföra marknadsundersökningar i centrumet (observera att det är frivilligt att delta i dessa);

• För att besvara de mail som inkommer till vår informationsmail; samt

• För att uppfylla våra rättsliga skyldigheter och försvara vårt bolag mot eventuella anspråk.

4. NÄR RADERAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
4.1 Generellt gäller att vi behåller dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som anges ovan. Därefter raderas uppgifterna i enlighet med vår gallringsrutin.

4.2 Vad gäller informationsmailen raderas inkommande mail löpande. Vi sparar dock alltid mail till dess att ett ärende är utrett eller om det finns annat ändamål som föranleder att mailet behöver sparas.
Bildmaterial från kamerabevakning bevaras i enlighet med vad som anges i vår Policy om kameraövervakning och cookies i enlighet med vad som anges i vår Information om cookies. Vad gäller adresser sparas dessa i regel i tre månader från det att vi köpt in dessa, därefter raderas dem.

5. MED VILKEN RÄTTSLIG GRUND BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
5.1 Merparten av vår behandling sker med stöd av en så kallad intresseavvägning vilket innebär att vi har ett berättigat intresse av att behandla uppgifterna. Så är t.ex. fallet vid analys av statistik om hur du använder vår webbplats och dess funktioner. Även behandling som sker i samband med tillhandahållandet av vår app och vid besvarandet av mail till vår informationsmail sker med stöd av en intresseavvägning.

5.2 Viss behandling, t.ex. marknadsföring som sker via Facebook, har du gett ditt samtycke till (t.ex. när du samtyckt till vår användning av cookies). Notera dock att du kan göra annonsinställningar på din Facebook-sida.

6. VEM LÄMNAR VI UT DINA PERSONUPPGIFTER TILL?
6.1 Externa bolag som erbjuder tjänster till oss (såsom IT-tjänster) kan få ta del av dina personuppgifter i samband med att de tillhandahåller tjänster till oss. Dessa bolag får endast behandla uppgifterna i enlighet med våra instruktioner och genom avtal säkerställer vi en hög skyddsnivå för dina personuppgifter. Om vi överför dina uppgifter till länder utanför EU/EES, ser vi till att laglig grund finns för överföringen och att lämpliga säkerhetsåtgärder har vidtagits, t.ex. genom att inkludera EU-kommissionens standardavtalsklausuler för dataöverföring (som är tillgängliga på EU-kommissionens webbplats) i de avtal vi ingår med parter som får tillgång till personuppgifter.

6.2 Vi kan också komma att lämna också ut uppgifter till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller myndighetsbeslut eller till andra bolag om de har ett intresse av eller rätt att ta del av uppgifterna.

7. DINA RÄTTIGHETER I SAMBAND MED VÅR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING
7.1 Enligt lag har du följande rättigheter i samband med att vi behandlar dina personuppgifter:

• Rätt att få information om, och kopia på, de uppgifter som behandlas.

• Rätt att få uppgifter rättade och/eller raderade.

• Rätt att begära att vi begränsar vår behandling (t.ex. inte skickar marknadsföring).

• Rätt att begära att vi överför dina personuppgifter till ett annat bolag.

• Rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter.

• Rätt att återkalla ditt samtycke (detta påverkar dock inte lagligheten av den behandling som gjorts med stöd av ditt samtycke innan detta återkallades).

• Rätt att invända till tillsynsmyndighet om du anser att vår behandling inte sker i enlighet med lag.

7.2 Vissa av rättigheterna ovan gäller bara i vissa situationer. Om du skulle vilja utöva någon av dessa rättigheter ber vi dig kontakta oss via kontaktuppgifterna ovan.

8. UPPDATERINGAR AV DENNA POLICY
8.1 Vi kan komma att ändra eller uppdatera denna integritetspolicy från tid till annan. Eventuella ändringar av denna integritetspolicy träder i kraft när den ändrade integritetspolicyn har publicerats på vår webbplats. Vid ändringar som vi anser är betydande och kräver ditt samtycke, kommer vi att informera dig om detta och i förekommande fall be om ditt samtycke.
***