1. INLEDNING OCH KONTAKTINFORMATION

1.1 Detta dokument beskriver hur vi på Väsby Centrum behandlar dina personuppgifter när du som kund/besökare använder vår kundapp och hemsidor. Din integritet är viktig för oss och vi uppmuntrar dig därför att läsa igenom denna text noggrant för att veta mer om vår behandling.

1.2 Det köpcentrum där du är kund är personuppgiftsansvarig och ansvarar därmed för den personuppgiftsbehandling som utförs av köpcentrumet eller för dess räkning. Om du har några frågor om denna behandling får du gärna kontakta oss på info@vasbycentrum.se

 1. VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI OM DIG?

2.1 När du besöker vår webbplats behandlar vi uppgifter om din aktivitet på webbplatsen, som din webbläsarhistorik, ID:t på den enhet du använder och andra unika identifierare, egenskaper om enheter och programvaror (t.ex. statistik om de sidor du har besökt, URL som du hänvisats från, IP-adress (som kan göra att vi får reda på din allmänna plats där du befinner dig)) och information om tillgänglighet och leverans av våra annonser. Denna information får vi bl.a. genom cookies, vilket vi berättar mer om i vår Information om cookies nedan.

2.2 Utöver ovanstående kan vi behandla uppgifter om dig som du har lämnat till oss i samband med kontakt med vår informationsmail, info@vasbycentrum.se. Det kan bl.a. röra sig om information om dina preferenser eller klagomål som du kan ha. Vi kan också samla in information om dig från offentliga register, exempelvis adress.

2.3 Vi kan även komma att behandla dina personuppgifter i form av bildmaterial genom den kameraövervakning som sker i våra köpcentrum vilket vi berättar mer om i vår Policy om kameraövervakning som du ser nedan.

 1. FÖR VILKA ÄNDAMÅL BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

3.1 Vi använder de uppgifter som beskrivs ovan för följande ändamål:

 • För att analysera din användning av våra tjänster och, om du har lämnat ditt samtycke, kombinera dina personuppgifter som samlats in från användningen av våra olika tjänster (dvs. våra webbplatser, våra sociala medier och våra kampanjaktiviteter) i syfte att förbättra vår förståelse för dina förväntningar och behov och därmed kunna utveckla nya funktioner och tjänster;
 • För att tillhandahålla skräddarsydd information och reklam genom att utvärdera din inköpsprofil, såsom information om dina tidigare inköp och, preferenser. Vi använder endast dina personuppgifter i syfte att skicka kommersiell information;
 • För att genomföra marknads- och kundanalyser, utföra marknadsundersökningar och ta fram statistik i syfte att utveckla och förbättra våra tjänster;
 • För att uppfylla våra rättsliga skyldigheter och försvara vårt bolag mot eventuella anspråk; samt
 • För att i realtid få information om hur våra applikationer fungerar i syfte att säkerställa att du inte får problem med dem, förebygga/motverka bedrägeri och för att upprätthålla säkerheten för våra webbtjänster.
 1. NÄR RADERAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

4.1 Vi behåller dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som anges ovan under den tid då du använder våra tjänster baserat på det samtycke du har beviljat oss för dessa ändamål. Därefter raderas uppgifterna i enlighet med vår gallringsrutin.

4.2 Tecknar ett avtal med oss behåller vi avtalet och din korrespondens med kundservice (t.ex. angående anspråk eller liknande) under garantiperioden så att vi kan uppfylla våra skyldigheter gentemot dig som de anges i avtalet. Vi kan också behålla uppgifter längre om det krävs för att vi ska kunna försvara vårt bolag i händelse av ett anspråk.

4.3 Cookies upphör efter en angiven tidsperiod som anges närmare i vår Information om cookies, som du hittar här nedanför.

 1. MED VILKEN RÄTTSLIG GRUND BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

5.1 Merparten av vår behandling är nödvändig för att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig.

5.2 Viss behandling, t.ex. utskick av marknadsföringsmaterial och/eller genomför marknads- och kundanalyser eller marknadsundersökningar, har du gett ditt samtycke till.

5.3 Viss behandling utför vi för att vi har ett berättigat intresse av att utföra den. Så är t.ex. fallet vid optimering av våra försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter, webbplatsens och mobilapplikationens funktion och marknadsundersökningar och analys av statistik.

 1. VEM LÄMNAR VI UT DINA PERSONUPPGIFTER TILL?

6.1 När vi skickar nyhetsbrev till dig och information om våra projekt lämnar vi ut dina personuppgifter till hyresgäster med butiker i vårt köpcentrum (t.ex. för marknadsföringsändamål eller för att utveckla våra tjänster och kampanjer) och externa bolag som erbjuder tjänster till oss (såsom IT-tjänster och kundservicefunktioner). Vi lämnar också ut uppgifter till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller myndighetsbeslut, samt till förvärvare, när personuppgifter överförs som en del av försäljning eller annan typ av överföring av hela eller delar av våra tillgångar till ett annat företag.

6.2 De bolag som vi lämnar ut uppgifter till får endast behandla uppgifterna i enlighet med våra instruktioner och genom avtal säkerställer vi en hög skyddsnivå för dina personuppgifter. Om vi överför dina uppgifter till länder utanför EU/EES, ser vi till att laglig grund finns för överföringen och att lämpliga säkerhetsåtgärder har vidtagits, t.ex. genom att inkludera EU-kommissionens standardavtalsklausuler för dataöverföring (som är tillgängliga på EU-kommissionens webbplats) i de avtal vi ingår med parter som får tillgång till personuppgifter.

 1. DINA RÄTTIGHETER I SAMBAND MED VÅR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

7.1  Enligt lag har du följande rättigheter i samband med att vi behandlar dina personuppgifter:

 • Rätt att få information om, och kopia på, de uppgifter som behandlas.
 • Rätt att få uppgifter rättade och/eller raderade.
 • Rätt att begära att vi begränsar vår behandling (t.ex. inte skickar marknadsföring).
 • Rätt att begära att vi överför dina personuppgifter till ett annat bolag.
 • Rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter.
 • Rätt att återkalla ditt samtycke (detta påverkar dock inte lagligheten av den behandling som gjorts med stöd av ditt samtycke innan detta återkallades).
 • Rätt att invända till tillsynsmyndighet om du anser att vår behandling inte sker i enlighet med lag.

7.2  Vissa av rättigheterna ovan gäller bara i vissa situationer. Om du skulle vilja utöva någon av dessa rättigheter ber vi dig kontakta oss via kontaktuppgifterna ovan.

 1. UPPDATERINGAR OCH TREDJE PARTERS PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

8.1 Vi kan komma att ändra eller uppdatera denna integritetspolicy från tid till annan. Eventuella ändringar av denna integritetspolicy träder i kraft när den ändrade integritetspolicyn har publicerats på våra plattformar. Vid ändringar som vi anser är betydande och kräver ditt samtycke, kommer vi att informera dig om detta och i förekommande fall be om ditt samtycke.

8.2 Notera att vissa appar tillhandahålls av tredje part som ofta har sina egna användarvillkor och i vissa fall även behandlar personuppgifter för sina egna ändamål. Då vi inte är ansvariga för sådan behandling (och/eller generellt saknar möjlighet att påverka användarvillkoren) rekommenderar och uppmanar dig att granska dessa villkor och information noggrant.